LIC begins “PM Vaya Vandana Yojana” for senior citizens